Nu skal Torvets arkæologi undersøges

26. april 2019 | Nyborg Slot og Kulturarv

Meget snart påbegyndes arbejdet med at etablere et smukt byrum på Christian 3.s turneringsplads, det nuværende torv; først med arkæologiske undersøgelser og udbud, og senere den egentlige anlægsfase.

Der er her op mod anlægsfasen i særlig grad blevet arbejdet med at tydeliggøre de kulturhistoriske fortællinger, og at belysningen på Torvet understøtter dette og stedets fremtidige funktion som et af Nyborgs centrale opholdsarealer, og der er blevet fokuseret på tilgængeligheden.


Overordnede tidsplan for arkæologi og anlægsarbejde

 • Maj - juni og august - september 2019: Arkæologiske udgravninger, deponering af sten samt bortskaffelse af materiale og inventar.
 • Medio maj til september 2019: Prækvalifikation, udbud og kontrahering af entreprisearbejder.
 • Oktober 2019 - oktober 2020: Mobilisering og udførelse.
 • November 2020: Mangelafhjælpning og ibrugtagning.

Tidsplan for de arkæologiske undersøgelser

Anlægsprojektet på Torvet indledes i maj 2019 med arkæologiske udgravninger, der skal gøre det muligt at tage hensyn til eventuelle fortidsminder i forbindelse med anlægsarbejdet og dermed sikre, at projektet ikke forsinkes af uforudsete fund eller fortidsminder.

Den mere detaljerede tidsplan for de arkæologiske undersøgelser ser ud som følger:

 • Etape 1: Maj - juni 2019: Den nordlige halvdel af Torvet vil stå ”opgravet” hen over sommeren, den sydlige del af torvet (ca. 40% af arealet) henstår uberørt, således at der er friholdt areal til parkering hen over sommerens højsæson. Belysningen i Torvets midte bliver stående i denne fase. Start rydning: 6. maj. Start arkæologi 20. maj
 • Etape 2: August - september 2019: Arkæologiske undersøgelser etape 2 udføres. Dette bevirker at 90% af torvet, vil være screenet for arkæologi inden anlægsarbejderne opstarter i oktober måned 2019.
 • Etape 3: August - oktober 2020: Vejen mod syd langs facaderne spærres og opgraves først i forbindelse med at trafikken kan omlægges til den nye vej tværs over det nye torv (Rigets Hovedstrøg). Der er tale om ca. en uges arbejde ifm. disse undersøgelser, og det vurderes at disse kan foregå parallelt med anlægsarbejderne.

Overordnet tidsplan for anlægsarbejderne

 • Anlægsetape 1: Okt. 2019 – aug. 2020 Hovedparten af Torvet
 • Anlægsetape 2: Aug. 2020 – okt. 2020 Slotsgades del af Torvet samt vejen mod syd langs facaderne

Forventningerne til de arkæologiske undersøgelser

Området blev i 1540’erne omlagt til turneringsplads af Christian 3. ved at opkøbe en række gårde og huse i byen. Det må forventes, at der stadig findes spor efter disse huse og gårde under den nuværende belægning på stedet i form af fundamenter, kældre og brønde.
I forbindelse med Christian 3.s store arbejder på slot og by blev der langt vandrør i byen.

Det er muligt, at en del af dette vandrørsnet stadig befinder sig under torvet i dag. Udgravningerne vil således i bedste fald bringe yderligere lys over dette tidlige renæssancetiltag, der på anlæggelsestidspunktet var både moderne og nyskabende.

Samtidig forventes det, at der vil være vigtige spor med relation til byens opståen og middelalderlige udvikling. Nyborg må i middelalderen regnes som en såkaldt ”højby” – en prægtig by, hvor bebyggelsen har befundet sig ca. 4,5 meter over det omkringliggende terræn. Det forventes, at undersøgelserne kan finde den nordlige afgrænsning på bygrundene før faldet ned imod voldgraven begynder.

Undersøgelserne på Torvet vil gøre det muligt at tage flest mulige hensyn til de arkæologiske levn, ligesom resultaterne kan få indflydelse på Torvets endelige udformning.

Information til naboer, Nyborg Handel og øvrige borgere

Både i forbindelse med de arkæologiske undersøgelser og selve anlægsfasen er det vigtigt løbende at inddrage og orientere beboerne omkring Torvet, Bureauet Nyborg, Nyborg Handel og byens øvrige borgere.

Opmærksomhedspunkter vil endvidere være følgende:

 • Beboerne skal have sikker adgang til deres ejendomme.
 • Bureauet Nyborg og de erhvervsdrivende skal have overskuelig og sikker adgang for gæster/kunder.
 • Brandvæsenet skal sikres adgang til Torvets huse under hele projektperioden.
Det sker på museet

Foredrag, markeder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Feriearkæologien er en stor succes
16. juli 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Der er dukket en lang række spændende fund op, og ikke mindre end 500 gæster har lagt vejen forbi den arkæologiske udgravning på Torvet. Derfor forlænges udgravningen nu til og med torsdag den 25. juli.

Lokum skaber nysgerrighed
9. juli 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Biolog fra Nationalmuseet og DNA-forskere fra Københavns Universitet kommer til Nyborg for at tage prøver fra et 500 år gammelt latrin.

Milepæl markeres med film
9. juli 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Første etape af restaureringen af Nyborg Slot er nu gennemført. Vi gør status med denne lille film.

Kulturministeren åbner årets Danehof
4. juli 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Den nyudnævnte kulturminister, Joy Mogensen, står for den officielle åbning af det årlige Danehof i Nyborg lørdag 6. juli 2019.